Select language:

Mediacja rodzinna

 mediacja_1.jpeg

"Druga strona też ma swoją drugą stronę"
               (przysłowie japońskie)

 

 

 

Mediacja to sposób rozwiązywania sporów, konfliktów przy udziale bezstronnej osoby trzeciej – mediatora. Celem mediacji jest ułatwienie procesu porozumiewania się między stronami oraz wypracowanie rozwiązań, które usatysfakcjonują obie strony sporu. Zadaniem mediatora jest pomoc we wzajemnym wysłuchaniu się, pełniejszym zrozumieniu własnych stanowisk oraz zauważeniu potrzeb i interesów drugiej strony.

Mediację charakteryzuje:

* bezstronność (mediator nie opowiada się za żadną ze stron, nie osądza, nie ocenia osób ani zachowania)

* neutralność (mediator nie narzuca rozwiązań, pomaga stronom samodzielnie poradzić sobie z konfliktem, wypracować rozwiązania, zawrzeć porozumienie)

* poufność (mediatora obowiązuje zachowanie tajemnicy spotkań)

* dobrowolność udziału (mediacja odbywa się za zgodą obu stron)


Mediacja jest przydatna w sytuacjach:

* konfliktu rodzinnego i małżeńskiego

* rozstania (gdy partnerzy stoją w obliczu decyzji o rozstaniu)

* rozwodu (ustalenie warunków rozwodu, zasad opieki nad dziećmi, podziału majątku i tym podobnych kwestii)

 

"Cudze błędy mamy przed oczyma, własne za plecami "
                                (Seneka)

 

Nie mediujemy, gdy:

- w rodzinie ma miejsce trwała przemoc

- do rozwiązania problemu potrzebna jest pomoc terapeutyczna

- jedna ze stron nie wyraża gotowości do ustępstw

 

Mediacja nie zastępuje poradnictwa prawnego, rodzinnego czy psychoterapii.