Select language:

Regulamin rekrutacji

UE_logo.jpg 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

„Mały Technik”

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 ,

Priorytet VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,

Działanie 8.3.1. 

Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej (projekty konkursowe)

 

§ 1.

Definicje

1.      Projekt – projekt „Mały Technik”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, działanie 8.3.1. przez Przedszkole Niepubliczne „SMERFUŚ” Anna Mazur w Busku-Zdroju.

2.      Beneficjent – Przedszkole Niepubliczne „SMERFUŚ” Anna Mazur w Busku-Zdroju.

3.      Beneficjenci Ostateczni – dzieci, które spełniają kryteria określone w § 3 niniejszego regulaminu i w wyniku przeprowadzonej rekrutacji zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie .

4.      Komisja Rekrutacyjna - komisja powołana w celu przeprowadzenia rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych. W skład Komisji wchodzą: Koordynator Projektu, Asystent koordynatora.

 

§ 2.

Informacje ogólne

1.      Regulamin określa proces rekrutacji uczestników do projektu „Mały Technik” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, działanie 8.3.1.

2.      Projekt skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym określonym w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292) oraz zamieszkuje na terenie gminy Busko Zdrój.

3.      Głównym celem projektu jest wyższy poziom upowszechnienia edukacji przedszkolnej w gminie Busko-Zdrój poprzez stworzenie nowych miejsc dla 25 dzieci/14ch oraz objęcie ofertą dodatkowych zajęć edukacyjnych 164 dzieci/98ch, w tym 25 nowych dzieci.

4.      W ramach projektu realizowane będą następujące zadania: „1. Organizacja i funkcjonowanie nowej grupy”, „2. Organizacja zajęć dodatkowych dla nowej grupy” i „3. Organizacja zajęć dodatkowych dla wszystkich dzieci”.

 

§ 3.

Uczestnicy projektu i zasady rekrutacji

1.      Uczestnikiem projektu może być dziecko w wieku przedszkolnym określonym w ustawie o systemie oświaty, w imieniu którego jego rodzic/opiekun prawny złoży wymagane dokumenty rekrutacyjne i zostanie zakwalifikowany do udziału w projekcie przez Komisję Rekrutacyjną.

2.      Zgłoszenie chęci udziału w projekcie odbywa się w formie pisemnej.

 

§ 4.

Proces rekrutacji

1.      Rekrutacja do nowej grupy odbędzie się w dniach od 1 do 25 sierpnia 2017 r.

2.      Rekrutacja na zajęcia dodatkowe odbędzie się w dniach od 1 do 25 września 2017 r.

3.      W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zakwalifikowania do projektu uczestnika, który złoży dokumenty po terminie.

4.      W przypadku niezrekrutowania założonej liczby uczestników przewiduje się przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej.

5.      Zgłoszenie chęci udziału w projekcie odbywa się poprzez wypełnienie w formie pisemnej: karty zgłoszeniowej dziecka, deklaracji o uczestnictwie w projekcie, oświadczeń uczestnika projektu i dostarczenie w/w dokumentów osobiście do Biura Projektu, które mieści się w Przedszkolu Niepublicznym „SMERFUŚ” Anna Mazur w Busku-Zdroju, ul. ppłk. Srogiego 1 lub wysłanie ich w formie skanów na adres mailowy: biuro@przedszkolesmerfus.pl.

  1. Przewidziane udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami:

-     możliwość pobrania wzorów dokumentów rekrutacyjnych ze strony www Wnioskodawcy;.

-     możliwość wysłania dokumentów rekrutacyjnych w formie skanów na maila Wnioskodawcy;

-     możliwość odbioru wypełnionych dokumentów z miejsca zamieszkania niepełnosprawnego rodzica przez pracownika przedszkola;

-     pomoc przy wypełnianiu dokumentów rekrutacyjnych rodzicom słabo widzącym.

  1. Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję zakwalifikowaniu do projektu uczestników spełniających wymogi formalne:

a)      do nowej grupy przedszkolnej:

-     wiek dziecka od 3 do 4 lat (w wyjątkowych sytuacjach dzieci od 2,5 lat),

-     zamieszkiwanie na terenie gminy Busko-Zdrój,

-     dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych w wyznaczonym terminie;

b)      zajęcia dodatkowe (w ramach dotychczasowych miejsc)

-      wiek przedszkolny określony w ustawie o systemie oświaty (w wyjątkowych sytuacjach dzieci od 2,5 lat),

-     zamieszkiwanie na terenie gminy Busko-Zdrój,

-     dostarczenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie,

-     dziecko musi uczęszczać do Przedszkola „SMERFUŚ” Anna Mazur.

  1. Jeżeli do projektu zgłosi się większa liczba uczestników spełniających wymagania formalne, wówczas Komisja Rekrutacyjna zdecyduje o zakwalifikowaniu uczestników do projektu w oparciu o kryteria dodatkowe (za spełnienie każdego z n/w kryteriów uczestnik uzyska dodatkowy punkt):

-     dzieci z niepełnosprawnościami,

-     dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną,

-     dzieci z rodzin o dochodzie netto na rodzinę nie przekraczającym 564 zł netto (na podst. oświadczenia o dochodzie),

-     dzieci, których rodzeństwo jest niepełnosprawne (aby ułatwić rodzicom opiekę nad tym dzieckiem),

-     dzieci, których jedno z rodziców samotnie wychowuje (aby umożliwić rodzicom podjęcie pracy).

  1. W przypadku otrzymania takiej samej liczby punktów o przyjęciu do Projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
  2. Komisja ustala listy osób zakwalifikowanych do projektu i powiadamia rodziców o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w projekcie.
  3. W trakcie rekrutacji, a także w trakcie realizacji projektu zachowana zostanie zasada równości szans kobiet i mężczyzn. Chłopcy i dziewczynki traktowani będą w taki sam sposób.
  4. Regulamin rekrutacji dostępny jest w biurze projektu.

 

§ 5.

Program wsparcia

1.      Każde dziecko będzie objęty wsparciem:

a) w ramach nowych miejsc przedszkolnych:

- zajęcia w ramach podstawy programowej,

- zajęcia dodatkowe;

b)      w ramach dotychczasowych miejsc przedszkolnych:

- zajęcia dodatkowe.

2.      Zajęcia z dziećmi będą prowadzone w dni powszednie od poniedziałku do piątku.

 

§ 6.

Postanowienia końcowe

Wszelkie sprawy związane z interpretacją  regulaminu rozstrzygane są przez Koordynatora Projektu.