Select language:

Zagrożenie ze strony komputera i internetu

We współczesnym świecie komputer wykorzystywany przez dorosłych jako atrybut ich pracy zawodowej , narzędzie poznawcze, stał się również powszechnie dostępny dla dzieci, które mają coraz większy kontakt z tym narzędziem, podobnie jak z wieloma innymi urządzeniami znajdującymi się wokół nich od najwcześniejszych lat życia. Komputer stał się narzędziem edukacyjnym o różnych możliwościach zastosowań. Nie tylko ułatwia naukę stwarzając możliwość edukacji przez zabawę, umożliwia również zdobywanie informacji, wymianę poglądów, koncepcji, dzielenie się doświadczeniem, jest źródłem relaksu , a także dostępu do internetu- medium, będącego kopalnią wiedzy , rozrywki a także komunikatorem z innymi.

Nowoczesna technologia, którą tworzy wirtualna rzeczywistość to jedna z najpopularniejszych form spędzania wolnego czasu przez dzieci. Dlatego tak istotnym jest świadomość, iż pozostawienie dzieci samych przed monitorem komputera bez kontroli czasu oraz jakości tego , co oglądają lub robią niesie ze sobą poważne dla ich rozwoju zagrożenia. Podobnie przyzwolenie na korzystanie przez dzieci z internetu w sposób swobodny i niekontrolowany, w konsekwencji może prowadzić do negatywnych skutków.

Powołując się na liczne publikacje związane z zagrożeniami  dotyczącymi korzystania przez dzieci z komputera i Internetu , przytoczę najczęściej wymieniane:

1) Dzieci w wieku przedszkolnym są bardziej poddane na przeniesienie zachowań i reguł postępowania z gier komputerowych do świata realnego, trudniej jest im, niż ich starszym kolegom oddzielić świat rzeczywisty od świata fikcji.

2) Wiele z dzieci spędza zbyt wiele czasu w ciągu dnia przez komputerem ograniczając w ten sposób swoją aktywność fizyczną, kontakty z rówieśnikami czy rodziną.

3) Dzieci korzystające z internetu mogą łatwiej napotkać treści , z którymi w tym wieku nie powinny się zetknąć i są bardziej narażone na zewnętrzne manipulacje( np. ze strony osób o dewiacyjnych skłonnościach seksualnych lub członków sekt)

4) Dzieci korzystające zbyt często i długo z komputera i internetu narażone są na uzależnienie, którego najczęściej wymienianymi cechami są:

-zatracenie poczucia czasu

- obojętność na życie, ożywianie tylko przy komputerze

- trudności z koncentracją przy każdej czynności oprócz gier

- zwiększanie codziennej dawki kontaktu z komputerem

5) Dzieci narażone są na łatwy kontakt z obrazami zła i przemocy, prowadzący do uodpornienia się na ból, agresję i krzywdę drugiego człowieka.

6) Dzieci chłoną wszystkie informacje, a strumień i szybkość ich napływu na drodze wirtualnej przekracza naturalną zdolność ich mózgu do racjonalnej selekcji wiadomości na ważne i potrzebne oraz na bezwartościowe.

7) Nagminne korzystanie przez dzieci z komputera i internetu może przyczynić się do osłabienia relacji z członkami rodziny, rówieśnikami i wykształceniem poczucia anonimowości i rozluźnienia więzi społecznych.

Wobec zaistniałych zagrożeń ,szczególnego znaczenia nabiera konieczność kształcenia już od najmłodszych lat   prawidłowego nawyku posługiwania się komputerem i Internetem , a także nawiązywanie dobrych, ciepłych relacji z naszymi pociechami opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Korzystnym będzie również wspólne ustalenie z dzieckiem zasad  korzystania z komputera i Internetu ,określenie i kontrola czasu z nim spędzanego, kierowanie zainteresowań dzieci w stronę gier rozwijających osobowość oraz programów edukacyjnych, uświadamianie dzieciom istniejących zagrożeń a także kształcenie  zainteresowań nie związanych z komputerami oraz kierowanie ich w stronę sportu i kontaktu z rówieśnikami.

Podsumowując  rozważania na temat  zagrożeń ze strony komputera i internetu nasuwa się wniosek: komputer jako narzędzie i wytwór człowieka dobrze służy tym, którzy wiedzą w jakich okolicznościach i w jaki sposób należy nim się posługiwać ,a w dobie współczesnej technologii ,świadomość ta jest jednym z priorytetowych zadań wychowawczych.

 

Opracowała: mgr Agnieszka Dudek

 

Literatura:

1.       H. Skibińska, Praca korekcyjno – kompensacyjna z dziećmi z trudnościami w pisaniu
i czytaniu, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2001;

2.       B. Wilgocka – Okoń : Gotowość szkolna dziecka 6 – letniego, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa 2003;

3.       E. Gruszczyk – Kolczyńska, E. Żielińska, Dziecięca matematyka, WSiP, Warszawa 1997;