Select language:

Wpływ postaw rodzicielskich na kształtowanie zachowania się dzieci

,,Dzieci bardziej niż inni potrzebują mieć zupełną pewność, że są kochane przez tych, którzy mówią, że je kochają."

Quoist Michel


Emocjonalny związek rodziców i dzieci bywa z reguły bardzo silny, dlatego też niewątpliwie wzorców do naśladowania, wzorców moralnych dostarcza dziecku najbliższe otoczenie, a więc matka, ojciec, rodzina.
Już od pierwszych dni swego życia dziecko sygnalizuje potrzebę kontaktu z obojgiem rodziców, a więc z matką i ojcem. Rodzice zaangażowani w sprawy wychowania mają pierwszorzędne znaczenie dla kształtowania się właściwego zachowania i pewnych rysów osobowości dziecka. Wpływ rodziców trwa przez wiele lat, gdyż mimo przeobrażeń w samej rodzinie, w miarę przechodzenia przez różne fazy rozwoju jest ona dla dziecka stałym środowiskiem wychowawczym. Okres dzieciństwa jest okresem największej plastyczności psychicznej, największej podatności na wpływy zewnętrzne.

Większość pedagogów, psychologów, a także lekarzy zdecydowanie twierdzi, że w ogólnym rozwoju dziecka ogromną rolę odgrywają warunki, w jakich ono żyje, racjonalna i serdeczna opieka nad nim.


 M. Ziemska przytacza wyniki licznych badań ogłaszanych w publikacjach światowych, a związanych z różnego rodzaju wpływem rodziców na zachowanie się dzieci, przy czym większość tych badań dotyczy wpływu matki. Wyniki tych badań wskazują na szeroki zakres wpływu postępowania rodziców na dzieci, a także na siłę ich oddziaływania. Nie negując wagi stosowania różnych środków wychowawczych, jak sposobów karania i nagradzania, czy sposobów precyzowania powinności, zakazów i nakazów, czyli wprowadzania norm postępowania, należy stwierdzić, że " podstawowym elementem decydującym o większym lub mniejszym powodzeniu rodziców w zakresie wychowania jest właśnie ich stosunek uczuciowy do dziecka, nazywany postawą rodzicielską".


Niezależnie od tego, w jakiej rodzinie dziecko żyje, każde potrzebuje dowodów ze strony rodziców i pozostałych członków rodziny. Chce być doceniane i zauważane, chce czuć się potrzebne.

 

Opracowała: mgr Beata Mazanka

Literatura:

M. Ziemska.,, Postawy rodzicielskie”. Wyd. 2. Warszawa 1973